Interview Video : เมฆ เมฆวัฒนา (เจสซี่) และ วชิรวิชญ์ ชีวอารี (ไบร์ท) มาเล่าถึงความพิเศษของซีรีย์ I Sea U ฉันรักทะเลที่มีเธอ


Interviewer By P. Yuyen