Interview Video : เปี่ยม-น้ำใส- จิ๊บ-เคท-นิ้ง-มายด์ BNK48

บทสัมภาษณ์น้องๆ BNK48 “เปี่ยม” “น้ำใส” “จิ๊บ” “เคท” “นิ้ง” และ “มายด์” ถึงเรื่องราวเกี่ยวกับ การเป็นสมาชิก BNK48 ตั้งแต่เรื่องของประสบการณ์งานจับมือครั้งก่อน เรื่องของการติดเซ็มบัตสึ และการไม่ติดเซ็มบัตสึ ความผิดหวังและการสร้างกำลังใจ ฯลฯ


Interviewer By P. Yuyen